Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 31 625 ogłoszeń w całej Polsce

Lokal, sprzedaż - Lublin

Lublin, Firlejowska

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie

Wojciech Piłat

Kancelaria Komornicza, Mełgiewska 2, Lublin, 20-209 Lublin

tel. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą / fax. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą , skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Sygnatura: KM 4569/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-04-2018 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XII, odbędzie się druga licytacja:


- lokalu użytkowego należącego do dłużnika: Moćko Ireneusz , położonego przy Firlejowska 32, 20-306 M. Lublin , dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00162206/5 .
Opis nieruchomości:
udział w wysokości 2/60 we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu nr 1/24 stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lublinie przy ul. Firlejowskiej 32, o pow. 0,6980 ha oraz związana z tym udziałem własność budynków i urządzeń wzniesionych na tym gruncie tj. własność budynku sklepu i portierni oraz częścią budynków magazynowo-handlowych wraz z insfrastrukturą techniczną., nieruchomość ta położona jest w miejscowości: ul. Firlejowska 32 gm.Lublin

Suma oszacowania wynosi 11 534,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7 689,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 153,40 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


- użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: Moćko Ireneusz , położonej przy Firlejowska 32, 20-306 M. Lublin , dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00209762/2 .
Opis nieruchomości:
prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1/25 stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lublinie przy ul. Firlejowskiej 32, o pow. 0,0509 ha oraz związana z tym prawem własność budynków i urządzeń wzniesionych na tym gruncie tj. własność budynku magazynowo-handlowo-biurowego, wybudowanego ok 1910 roku i zmodernizowanego w 2003 roku, składający się z trzech kondygnacji: sali sprzedaży, części biurowo-magazynowej oraz, nieruchomość ta położona jest w miejscowości: ul. Firlejowska 32 gm.Lublin

Suma oszacowania wynosi 1 992 254,30 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 328 169,53 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 199 225,43 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


- użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: Moćko Ireneusz , położonej przy Firlejowska 32, 20-306 M. Lublin , dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00163852/5 .
Opis nieruchomości:
prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1/26 stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lublinie przy ul. Firlejowskiej 32, o pow. 0,0344 ha oraz związana z tym prawem własność budynków i urządzeń wzniesionych na tym gruncie tj. własność budynku magazynowego - jest to budynek piętrowy, niepodpiwniczony, wybudowany ok 1910 roku, w trakcie remontu i modernizacji, składa sie z hali na parterze, antresoli i piętra;, nieruchomość ta położona jest w miejscowości: ul. Firlejowska 32 gm.Lublin

Suma oszacowania wynosi 1 301 527,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 867 684,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 130 152,70 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pko BP S.A. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą skontaktuj się z ogłoszeniodawcą .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Wojciech Piłat


Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla